ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

image_print
6909602413fotipapadimitrio2@gmail.com ΑΝΤ/ΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών
► Την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
► Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
► Την καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
► Την καθαριότητα λαϊκών αγορών
► Τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας
► Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
► Την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
► Την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων
► Τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου
► Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
► Τη διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου
► Την εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των δημοτικών πάρκων

► Τον συντονισμό των δράσεων για την μείωση της αφισορρύπανσης

►Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου

►Το συντονισμό των δράσεων για την προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα των δενδροφυτεύσεων

Το συντονισμό της εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των δασικών πόρων στην περιοχή του Δήμου

►Το συντονισμό των δράσεων για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Δήμου, φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών για την βελτίωση του αστικού πρασίνου

► Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

► Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.