1

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Τη διαχείριση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
  • Την εποπτεία προσωπικού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης που αφορούν τον Αγροτικό τομέα
  • Τη διαχείριση και  περισυλλογή αδέσποτων ζώων
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
  • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
  • Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
  • Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
  • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος