ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

image_print
24413 50734schoretsanitis@hotmail.com ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών
► Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
► Τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις)
► Την έκδοση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
► Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
► Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων
► Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε Ν. 3852/10, ΦΕΚ 114/Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114/Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των έγγραφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία
► Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας
► Την έκδοση αδειών για καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης