1

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία και το συντονισμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.