ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

image_print
24413 50731sotantoniou@gmail.com ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών
►Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
►Τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (εμποροπανηγύρεις)
►Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

►Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων

►Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε Ν. 3852/10, ΦΕΚ 114/Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114/Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία

►Την έκδοση αδειών για καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων

► Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς

► Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας