1

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας
 • Την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
 • Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
 • Την καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • Την καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας
 • Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
 • Την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
 • Την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων
 • Τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου
 • Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
 • Τη διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου
 • Την εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των δημοτικών πάρκων
 • Τον συντονισμό των δράσεων για την μείωση της αφισορρύπανσης
 • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς