21/11/2018

Έναρξη υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση μόνιμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

image_print

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17690/16.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ξεκίνησε η πρώτη (Α΄) φάση της υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έργο υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς της χώρας και αφορά σε 542.000 συνολικά πολίτες (217.000 νοικοκυριά).

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του ΓΓΤΤ (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο):

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη υποβολή των ως άνω Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων στη ΓΓΤΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 17690/16.11.2018 Απόφαση του ΓΓΤΤ. Σας επισυνάπτουμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, προκειμένου να λάβετε γνώση των αρμοδιοτήτων σας και να προετοιμαστείτε επαρκώς για την έναρξη της δεύτερης (Β΄) φάσης της υλοποίησης του έργου, η οποία αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο:

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το έργο μπορείτε να:

Σχετικά έγγραφα