Έναρξη υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση μόνιμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17690/16.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ξεκίνησε η πρώτη (Α΄) φάση της υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έργο υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς της χώρας και αφορά σε 542.000 συνολικά πολίτες (217.000 νοικοκυριά).

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του ΓΓΤΤ (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο):

 • οι Δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του μέρους Β΄ του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018, προσκαλούνται να υποβάλουν, μέχρι και την Παρασκευή 23/11/2018, στη ΓΓΤΤ, την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VΙΙΙ της υπ’ 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη των ως άνω περιοχών τους στο έργο,
 • όλοι οι Δήμοι της χώρας προσκαλούνται να υποβάλουν, μέχρι και την Παρασκευή 30/11/2018, στη ΓΓΤΤ, την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο), προκειμένου να εξεταστεί η ένταξη στο έργο τυχόν περιοχών τους που δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη υποβολή των ως άνω Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων στη ΓΓΤΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 17690/16.11.2018 Απόφαση του ΓΓΤΤ. Σας επισυνάπτουμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, προκειμένου να λάβετε γνώση των αρμοδιοτήτων σας και να προετοιμαστείτε επαρκώς για την έναρξη της δεύτερης (Β΄) φάσης της υλοποίησης του έργου, η οποία αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο:

 • τον Ν. 4563/2018 (Α΄ 169) “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις”,
 • την υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ “Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”,
 • την υπ’ αριθ. πρωτ. 17690/16.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ),
  την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VΙΙΙ της υπ’ 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ για την ένταξη των περιοχών του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 στο έργο,
 • την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση για την εξέταση της ένταξης στο έργο των περιοχών που δεν διαθέτουν ικανοποιητική τηλεοπτική κάλυψη και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα του Ν. 4563/2018.

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 • από την Παρασκευή 16/11/2018 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών από τις εταιρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο,
 • η δεύτερη (Β΄) φάση της υλοποίησης του έργου, η οποία αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων σε αυτό, θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών, με εκτιμώμενο χρόνο εκκίνησης το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το έργο μπορείτε να:

 • απευθυνθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (http://mindigital.gr),
 • επικοινωνήσετε με τη ΓΓΤΤ, στέλνοντας e – mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δημιουργηθεί για το έργο (tvkalipsi@mindigital.gr)