08/09/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΦΕΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr, sfeikou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54872, 24413 54878
2/9/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15933

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ΑΞΙΑΣ 270.816,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

15932/2021 Διακήρυξη

Αξία χωρίς ΦΠΑ 218.400,00€ ,πλέον ΦΠΑ 24% 52.416,00€

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Αρτεσιανού , Τ.Κ.: 43131, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνα : 2441354872-877,Fax:2441354804, email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr, url:www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Λάππας Κων/νος , Σφέϊκου Ιωάννα.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί. Αφορά την διακήρυξη με αριθμό 15932/21

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Κωδικός CPV:   37535200-9

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΑΞΙΑΣ 270.816,00€ Συμπερ/νου του ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός : 218.400,00€ (πλέον Φ.Π.Α 52.416,00€) τελικού συνόλου: 270.816,00€.

Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των οργάνων αλλά και του κοινόχρηστου εξοπλισμού στις παιδικές χαρές που βρίσκονται:

1)Στη Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2)Στη Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ

3)Στη Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

4)Στη Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ

5)Στη Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του αντικειμένου της μελέτης .H παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε οκτώ (8)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ειδών της μελέτης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι : 2.184,00 €.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 15932/2021 διακήρυξη.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/10/2021 , και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ 3 του 4412/2016).

Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) μέσω της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα