29/11/2021

Διαγωνισμός για την προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ
Τμήμα Παιδείας, Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού Εκδηλώσεων
Πληροφορίες: ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Email: vouzas@dimoskarditsas.gov.gr, pronoia@dimoskarditsas.gov.gr, paideia@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54715, 24413 54710
26/11/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 22261

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
διακηρύσσει

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας:

Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας Ιανουάριος 2022– Μάιος 2022

Εκτιμώμενης αξίας 76.140,00 €

(μη συμπεριλαμβανόμενου τον Φ.Π.Α.13%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α) Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.

Σχετικά έγγραφα