1

Διαγωνισμός για την προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
διακηρύσσει

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας:

Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας Ιανουάριος 2022– Μάιος 2022

Εκτιμώμενης αξίας 76.140,00 €

(μη συμπεριλαμβανόμενου τον Φ.Π.Α.13%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α) Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.