22/03/2022

Διαγωνισμός για την προμήθεια : «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα (ταρτάν), Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας και αντιμετώπιση ζημιών λόγω θεομηνίας»

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54872
15/3/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4342

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο:

«Ανακατασκευή χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα (ταρτάν), Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας και αντιμετώπιση ζημιών λόγω θεομηνίας»

ΑΞΙΑΣ 944.539,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Αρτεσιανού , Τ.Κ.: 43131, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνα : 2441354872-877, Fax:2441354804, email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr, url:www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Λάππας Κων/νος , Λάππας Αλέξανδρος.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί. Αφορά την διακήρυξη με αριθμό 4341/2022

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Κωδικός CPV: 37415000-0

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος : «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα (ταρτάν), Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας και αντιμετώπιση ζημιών λόγω θεομηνίας» ΑΞΙΑΣ: 944.539,00€ Συμπερ/νου του ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός : 761.725,00 € (πλέον Φ.Π.Α 182.814,00 €) τελικού συνόλου: 944.539,00€.

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην από 22-11-2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . H παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α. κράτος-μέλος της Ένωσης,

β. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτουσες Αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους Οικονομικούς Φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους Οικονομικούς Φορείς της Ένωσης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς , εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι ποσό : 15.234,48 €.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 4341 /2022 διακήρυξη.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15: 00 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/04/2022 , και ώρα 10: 00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ 3 του 4412/2016).

Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα