17/08/2020

Διαγωνισμός για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Υποστήριξης της πράξης Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας»

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54872

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Υποστήριξης της πράξης Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας»

Αναθέτουσα Αρχή
Δήμος Καρδίτσας
Κωδικοί CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Η παρούσα σύμβαση αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος προκειμένου να υποστηριχθεί ο Δήμος για την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α΄ Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Κωδ. ΣΑΕ1551). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7341.0008 σχετική πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καρδίτσας.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)).

Η Υπηρεσία περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 της Πράξης: «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό MIS 5017559.

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Χρονοδιάγραμμα: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών – Διενέργεια διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 27/08/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες οικονομικούς φορείς για διάστημα 9 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου: dimoskarditsas.gov.gr στη διαδρομή: επικαιρότητα ► διαγωνισμοί ►Διαγωνισμοί Υπηρεσιών.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441350798 και 2441350799 του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα