29/09/2022

Διαγωνισμός για “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας”

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Πληροφορίες: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΪΟΣ, ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Email: vanyfantis@dimoskarditsas.gov.gr, kaminiotis@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50775, 24413 54874
23/9/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 20969

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 349.866,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 282.150,05 €, ΦΠΑ 67.716,01 €).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:
Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free WiFi)
Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Σύστημα έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης
Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38820000-9, 34926000-4, 38344000-8, 34924000-0, 32344210-1, 48422000-2, 72211000-7
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝΕΚ. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7341.0020 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. Α 436/2022 (ΑΔΑ 9Π25ΩΕΗ-Ο3Ψ) για την ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 436/2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων / Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Καρδίτσας.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 6 της Πράξης : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 304/1466/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΑ339465ΧΙ8-ΓΞΜ) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS 5033605. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ11910062). Η διάρκεια της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://dimoskarditsas.gov.gr/.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/10/2022, και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/11/2022 και ώρα από 10:00.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ (5.643,00 €).
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Καρδίτσα 23/09/2022

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα