Αποφάσεις

image_print
536 ΟΕ Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών 2015 (έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισμού, συγκρότηση επιτροπής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 715ΨΩΕΗ-ΝΨΨ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1596-2015 Αρ. Αποφ.: 536 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση όρων μελέτης και τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Καταφυγίου Δ.Ε Ιτάμου περιόδου 2012 - 2021”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΤΧΩΕΗ-8ΚΚ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1702 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 65ΒΔΟΡΥΕ-Ξ2Γ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση – διόρθωση της υπ'αριθμ. 192/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί λύσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας “ΔΗ.Κ.Ε.Κ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1927 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Μητρόπολης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ξ4ΔΩΕΗ-4ΗΦ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1888 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Κάμπου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ75ΨΩΕΗ-ΣΡΠ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1887 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π.&Δ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΡΥΩΕΗ-ΟΘ8 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τόκοι Δανείων απο Τ.Π.& Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΞΩΩΕΗ-Ρ68 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγγυήσεις για Δάνεια ΔΗΚΕΚ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΓΑΩΕΗ-6ΛΦ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙ7ΘΩΕΗ-Θ8Λ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π.&Δ (ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 734ΣΩΕΗ-Ε7Σ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 71ΥΜΩΕΗ-066 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών (σωλήνες κ.α.) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΗΕΙΟΡΥΕ-ΞΣΞ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 279 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΕΦΩΕΗ-Γ1Α 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε7ΣΩΕΗ-ΛΡΜ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Καλλιφωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΞΠΩΕΗ-ΙΘΤ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1886 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΙΘΩΕΗ-21Ε 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1885 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2015 του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: Ω3ΝΠΟΚ8Ρ-Ρ72 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΝΜΩΕΗ-ΑΓ8 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 39/2015.
Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας ΑΔΑ: 7ΙΔΩΩΕΗ-5ΡΔ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1856 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5.495 5.496 5.497 5.498 5.499 6.402