Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών (ρακόρ, βανών, γωνιών κ.α.) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΧΔ8ΟΡΥΕ-ΦΚΣ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 301 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 3/2015 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΩΛΜΑΩΕΗ-ΞΞ7 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 3/29-2-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΖ42ΩΕΗ-4Β7 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 2/2015 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 71ΘΜΩΕΗ-ΔΜΛ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2000/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β86ΡΩΕΗ-0ΩΝ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 58/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΩΗΟΝΩΕΗ-Α2Β 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 313 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση δαπάνης για το τορνάρισμα ζιμπώ ώστε να εφαρμόσουν σε σωλήνες και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της Υπηρεσίας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ε99ΟΡΥΕ-0ΚΜ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 299 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
9/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 74ΥΖΟΛΝΟ-8ΥΞ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 30/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
8/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΝΨΤΟΛΝΟ-ΚΕ8 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 29/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΘΖΒΟΛΝΟ-94Ε 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 28/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
6/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7Θ7ΘΟΛΝΟ-ΕΕΗ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 27/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΚΒΙΟΛΝΟ-ΗΞΠ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 26/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7Δ0ΥΟΛΝΟ-ΚΧΥ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 25/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 71ΩΧΟΛΝΟ-7ΣΞ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 24/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΟΜΝΟΛΝΟ-Φ19 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 23/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7Θ1ΞΟΛΝΟ-ΞΛΥ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 22/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 1/2015 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 7Κ4ΥΩΕΗ-ΑΟΔ 29/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1952/29-1-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1598/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής ANOIXTOY διαγωνισμού για την Προμήθεια «Τροφίμων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Λ98ΩΕΗ-ΓΗ1 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1598-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 64ΙΥΟΡΥΝ-676 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 7/142/Α/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων μελέτης και τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Ραχούλας Δ.Ε Ιτάμου περιόδου 2015 - 2024”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω101ΩΕΗ-Ι6Χ 28/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 1703 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
1 5.494 5.495 5.496 5.497 5.498 6.402