Αποφάσεις

image_print
Λήψη απόφασης για έγκριση εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΚΟ3-ΒΥΘ 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1525 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΡΥΕ-ΘΗΩ 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 146 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΡΥΕ-ΙΚΑ 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σύσταση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΕΗ-ΡΔ6 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 541 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διάθεση κενών θέσεων των Λαϊκών Αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΕΗ-ΩΔΜ 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 668 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 7882
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΡΥΕ-ΒΜ9 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 141 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε αντικατάσταση της αριθμ.127/2009 άδειας, εκδοθείσας από τη Ν.Α Χαλκιδικής (Χρ. Πιπερίγκας)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΕΗ-8ΦΧ 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 669 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ενός υπαλλήλου τεχνικού, για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής υλικών οικονομικού έτους 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-6ΒΩ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα διοικητικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους για την παραλαβή προμηθειών βάσει του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3731/2008, για το έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-8ΝΞ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους για τη διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το οικονομικό έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-4Ε0 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΡΥΕ-ΛΣΝ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 115 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο Διοικητικών Συμβούλων του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, μέχρι 5.869,41 ευρώ οικονομικού έτους 2012
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-Ω2Ο 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων, άνω των 5.869,41 ευρώ οικονομικού έτους 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-ΡΦ4 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-Χ46 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 74 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.:15-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές,
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-8ΓΗ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.:15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-ΥΜ3 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ KAE 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-ΑΙΡ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6021
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-0ΝΞ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ KA 15-6011
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΚΟ3-ΟΣΙ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΡΥΕ-ΓΕΚ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 130 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3.541 3.542 3.543 3.544 3.545 3.721