26/10/2022
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: zarra@dimoskarditsas.gov.gr, ds@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50784, 24413 50797, 24413 50799
25/10/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 25180

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για υπηρεσίες «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ποσό των 7.422,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.0001 και με cpv: 79550000-4 (Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ). Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 02/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα.
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπου να δηλώνεται ότι:

Α2. Ασφαλιστική ενημερότητα

Α3. Φορολογική ενημερότητα

Α4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Α5. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός διαχειριστή.

Β. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Γ. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.

Στο έντυπο της υπηρεσίας υπάρχει αναφορά και στα δυο σκέλη προσφοράς. Μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος/η να ετοιμάσουν και δικές τους προσφορές. Η υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της υπηρεσίας. Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Η συγκεκριμένη παροχή δύναται να επεκταθεί και εντός του έτους 2023, για παροχές που δεν εκτελέστηκαν εντός του 2022. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας. Η υπηρεσία μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν την λήψη της απόφασης ανάθεσης να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνηση και παροχή εξηγήσεων κριθεί απαραίτητη. Σε αυτή τη δυνατότητα του φορέα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης τυχόν προγενεστέρων συμβάσεων του προσφέροντος με την προσκόμισή τους ή με τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από άλλους φορείς.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα