Πρόσκληση συλλογής προσφορών για απομαγνητοφώνηση πρακτικών

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για υπηρεσίες «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 • Το υπ. αρ. Πρωτ. 24045/11-10-2022 πρωτογενές αίτημα
 • A.A.Y. 1275/12-10-2022 & 1277/12-10-2022
 • Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ποσό των 7.422,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.0001 και με cpv: 79550000-4 (Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ). Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 02/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα.
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπου να δηλώνεται ότι:

 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Α2. Ασφαλιστική ενημερότητα

Α3. Φορολογική ενημερότητα

Α4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Α5. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός διαχειριστή.

Β. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Γ. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.

Στο έντυπο της υπηρεσίας υπάρχει αναφορά και στα δυο σκέλη προσφοράς. Μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος/η να ετοιμάσουν και δικές τους προσφορές. Η υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της υπηρεσίας. Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Η συγκεκριμένη παροχή δύναται να επεκταθεί και εντός του έτους 2023, για παροχές που δεν εκτελέστηκαν εντός του 2022. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας. Η υπηρεσία μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν την λήψη της απόφασης ανάθεσης να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνηση και παροχή εξηγήσεων κριθεί απαραίτητη. Σε αυτή τη δυνατότητα του φορέα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης τυχόν προγενεστέρων συμβάσεων του προσφέροντος με την προσκόμισή τους ή με τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από άλλους φορείς.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ