02/06/2023
image_print

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: Κων. Κορκόντζελος)

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της αναμόρφωσης της στοχοθεσίας του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: Κων. Κορκόντζελος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση από το Δήμο Καρδίτσας έφεσης στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας κατά των Δημ. Ντ. κλπ και κατά της υπ’ αριθμ. 37/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για την άσκησή της και την παράστασή του κατά την εκδίκασή της (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Αρ. Μελ.:1/2022) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό της απόκλισης από το μέσο όρο του συνόλου των παραδεκτών προσφορών πέραν της οποίας τεκμαίρονται ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και κλήση των οικονομικών φορέων που τις υπέβαλαν να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΛΟΥΜΑΚΗ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων της Πρόσκλησης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση με βάση το άρθρο 32 παρ 2α του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρδίτσας – Προμήθεια εξοπλισμού νέου κλειστού γυμναστηρίου», τον ορισμό των μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης, ενστάσεων και την πρόσκληση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς για την εκπόνηση μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ 490.380,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης φακέλων αιτήσεων συμμετοχής για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2023 έως Μάϊο 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπών α) διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης και β) ενστάσεων του διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2023 έως Μάϊο 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης υπαγωγής της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προς ένταξη με υποβολή πρότασης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εισ.: Β. Ανυφαντής)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή της απόφασης ένταξης με αρ.πρωτ. 1146/7.04.2023 (ΩΖΟΥ4653ΠΓ-Χ00) της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036153671 και προϋπολογισμό 2.197.683,00 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγγραφή στον Προϋπολογισμό (εισ.: Β. Ανυφαντής)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 168/16-05-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Νατ. Τζέλλου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 169/16-05-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Νατ. Τζέλλου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (ΔΕΔΔΗΕ) (εισ: Κων. Κορκόντζελος)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του ακόλουθου έργου: Παραλλαγή δικτύου για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (εισ: Κων. Κορκόντζελος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Β. Μπούτας)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων δημάρχου για τη μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Καρδίτσας εκτός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων αντιδημάρχου προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου κ. Στ. Θεολόγη (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου κ. Παν. Σβερώνη (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)