30/04/2013

13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 08.05.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

image_print

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2013 ως δεκτικών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισ.:αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 222/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2013 (εισ.:εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση ΔΣ 223/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 13.03.2013 ένστασης της εταιρίας «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας», κατά της υπ' αριθμ. 2732/27.02.2013 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας (εισ.:  Β.Ελευθερίου).
(Απόφαση ΔΣ 224/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 28.03.2013 ένστασης της εταιρίας «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας», κατά της υπ' αριθμ. 6773/14.03.2013 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας (εισ.:  Β.Ελευθερίου).
(Απόφαση ΔΣ 225/2013)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

(Απόφαση ΔΣ 221/2013)