Υποβολή αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης κτηνοτρόφων

06/02/2014
image_print

Υποβολή Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης κτηνοτρόφων για εισαγωγή ζώων στους δημοτικούς βοσκοτόπους για το έτος 2014

Στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας μέχρι την Παρασκευή 7/3/2014  

Από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας καλούνται όλοι οι  ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, δημότες του Δήμου Καρδίτσας, που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους Δημοτικούς βοσκοτόπους, κατά την κτηνοτροφική περίοδο του έτους 2014, να υποβάλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να φαίνεται ο ακριβής αριθμός κατά είδος των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν.

Το δικαίωμα προς χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων αποκτούν οι δημότες, εφόσον είναι και μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας του Δήμου Καρδίτσας.

Σε περίπτωση μη υποβολής από τον κτηνοτρόφο της παραπάνω δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης τα ποίμνια που θα εισάγονται στις δημοτικές βοσκές του Δήμου θα θεωρείται ότι βόσκουν αυθαίρετα με τις γνωστές συνέπειες του νόμου, που είναι η επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων  που θα γίνονται στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, στο Σταυρό (τηλ. 2441352313, 52307) λήγει την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 χωρίς δυνατότητα παράτασης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Δημοτική ενημερότητα
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Ταυτότητα
  5. Α.Φ.Μ.
  6. Φωτοαντίγραφο Κτηνοτροφικού Μητρώου θεωρημένο από το Κτηνιατρείο έως 31-12-2013. 
  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κύριοι ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιμων τόπων συνολικώς μεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.
  8. Δήλωση ΟΣΔΕ, Απόφαση Ένταξης σε Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Διατήρησης Αυτοχθόνων Φυλών, Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.