Υπεγράφη η σύμβαση για το οδικό έργο Παλιουρίου – Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη

27/03/2020
image_print

Από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκο

Υπεγράφη η σύμβαση για το οδικό έργο Παλιουρίου – Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη

Τη σύμβαση του έργου ασφαλτόστρωσης του δρόμου Παλιουρίου- Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος. Η σύμβαση αφορά στην ασφαλτόστρωση της υπάρχουσας διανοιγμένης κοινοτικής οδού από την Τ.Κ Παλιουρίου μέχρι την Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη, η οποία είναι κοινόχρηστη και εξυπηρετεί κοινοτικές ανάγκες (επικοινωνία κατοίκων με Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη, πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκατέρωθεν της οδού ) και η οποία συντηρείται από τον Δ. Καρδίτσας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και αφορά σειρά εργασιών που θα γίνουν στην εν λόγω οδό. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος δήλωσε: “Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για την ασφαλτόστρωση και άλλα συνοδά έργα στην Τ.Κ. Παλιουρίου. Ικανοποιούμε έτσι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων αλλά και όλων όσων χρησιμοποιούν το δρόμο. Το εν λόγω έργο εκτός των άλλων έρχεται να στηρίξει και τον αγροκτηνοτροφικό τομέα της περιοχής, καθώς εξυπηρετεί αρκετές αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού”.

Τεχνικά στοιχεία του έργου

Προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

– Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και η μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση .

– Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 πάχους 45 εκατ.

– Κατασκευή επιχώματος οδού , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 .

-Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ800mm , πλήρως εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα  C12/15( θα κατασκευαστούν δέκα (10) εγκάρσια σωληνωτά) .

– Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα C20/25, εκατέρωθεν της οδού.

– Την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις πάχους 0,10 μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

– Προεπάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0

– Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής ασφάλτου.

-Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους .

– Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.