Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΒΑΪΑ Τηλέφωνο: 24413 50733 Email: v.taratsalou@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΒΑΪΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50733 v.taratsalou@dimoskarditsas.gov.gr

Γραφείο Καταγραφής και Οργάνωσης Δημοτικής Περιουσίας

1.Μέριμνα για την τήρηση των αρχείων της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα) και φροντίδα για την συνεχή επικαιροποίηση αυτών.

2. Μέριμνα για τη συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και τα σχετικών τοπογραφικών.

3. Κατάρτιση για κάθε ακίνητο φακέλου που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.

4. Μέριμνα για την περιφρούρηση των επί της ακίνητης περιουσίας δικαιωμάτων κυριότητας, νομής και κατοχής του Δήμου.

5. Μέριμνα για την ασφάλιση της δημοτικής περιουσίας.

6. Τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Διαχείρισης Κληροδοτημάτων και Δωρεών

1. Συνεργασία με την Δ/νση Δόμησης και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για κάθε θέμα που άπτεται της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

2. Επιμελείται τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα διοίκησης.

3. Μέριμνα για τη σύνταξη των διακηρύξεων των δημοπρασιών για τη εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων.

4. Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκαιρη υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων αυτών από τους υπόχρεους μισθωτές.

5. Τήρηση αρχείου μισθωτών για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα με το σκοπό της χρήσης, το μίσθωμα, το χρόνο έναρξης και λήξης της μίσθωσης καθώς και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση.

6. Παρακολούθηση του χρόνου λήξης των μισθώσεων των ακινήτων του Δήμου και μέριμνα για την έγκαιρη διεξαγωγή της επαναμίσθωσης αυτών.

7. Σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων των μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων.

8. Συνεργασία με τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για επισκευές και συντηρήσεις της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

9. Μέριμνα τόσο για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα και δωρεές όσο και για την οικονομική διαχείριση και αξιοποίησή τους σύμφωνα με το σκοπό τους.