Διεύθυνση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού

image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία όλων των δομών του Δήμου που έχουν να κάνουν με τους ως άνω αναφερθέντες τομείς της κοινωνικής ζωής, καθώς και για την εκπλήρωση των καθηκόντων που προκύπτουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στον τομέα της Παιδείας. Η Διεύθυνση υποχρεούται στον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης της αποθήκης της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Η πρόταση του υπαλλήλου γίνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και η ανάθεση των καθηκόντων του με απόφαση Δημάρχου, ώστε να καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα της αποθήκης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ορίζεται αυτοδίκαια στο ρόλο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Ακριβώς, με την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται υπεύθυνος διενέργειας διαδικασιών προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση, ο οποίος συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας.