Σχολικές Επιτροπές

image_print

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας συστάθηκε με την υπ αριθμόν  57/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας που αφορά την  συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 όλων των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” και ορίστηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την υπ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 318/25.2.2011) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 63967/20.9.2019 (ΦΕΚ Β΄3537/20.9.2019) καθορίζονται οι λειτουργίες και ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.

‘Eργο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πρόεδρος: ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Πλαστήρα  62  43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ -1ος όροφος
Στοιχεία επικοινωνίας  : 24413-54708 και 24413-54715
email: sx.epitropi@dimoskarditsas.gov.gr

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας συστάθηκε με την υπ αριθμόν  58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας που αφορά  την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 όλων των σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” και ορίστηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την υπ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 318/25.2.2011) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 63967/20.9.2019 (ΦΕΚ Β΄3537/20.9.2019) καθορίζονται οι λειτουργίες και ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.

‘Eργο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πρόεδρος: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεύθυνση : Πλαστήρα  62  43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ -1ος όροφος
Στοιχεία επικοινωνίας  : 24413-54708 και 24413-54715
email: sx.epitropi@dimoskarditsas.gov.gr