Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Κέντρου Γυναικών για την περιγεννητική βία

21/05/2024
image_print

Υπογράφηκε την Δευτέρα 20 Μαίου ε.ε. μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Πρωτόκολλο για την προώθηση κοινών στρατηγικών με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της περιγεννητικής βίας. Το πρωτόκολλο υπέγραψε από την πλευρά του Δήμου ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος και από την πλευρά του Κέντρου η πρόεδρος κ. Ευαγγελία Ξυδιά με την παρουσία της αντιπροέδρου κ. Ο. Μακρή και της Διευθύντριας κ. Κ. Βελεσιώτου. Το πρωτόκολλο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος MAP.

Το Πρωτόκολλο θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, με έμφαση στην προώθηση της συνεργασίας και στην ενίσχυση μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας για τη φροντίδα γυναικών θυμάτων περιγεννητικής βίας. Επίσης επικεντρώνεται στον καθορισμό των δράσεων προστασίας και υποστήριξης υπέρ των θυμάτων έμφυλης βίας και των θεατών βίας, την παρακολούθηση και ανάλυση του φαινομένου, την ενίσχυση και την σύνδεση με το δίκτυο τοπικών υπηρεσιών και τους πόρους του και την προώθηση της συμμετοχής άλλων φορέων στην περιοχή.

To πρόγραμμα MAP, υλοποιείται με εταίρους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία, επιχειρεί δε, να διερευνήσει, να αναγνωρίσει, να αντιμετωπίσει, αλλά και να προτείνει «θεραπεία» στις διάφορες μορφές περιγεννητικής βίας.

Στοιχεία για το πρόγραμμα MAP

To ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, υλοποιεί από το 2022, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα“MAP- a Multidisciplinary Approach to tackle, screen, recognize and treat the different forms of perinatal violence”.

Το πρόγραμμα MAP, το οποίο υλοποιείται με εταίρους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία, επιχειρεί να διερευνήσει, να αναγνωρίσει, να αντιμετωπίσει, αλλά και να προτείνει «θεραπεία» στις διάφορες μορφές περιγεννητικής βίας.

Περιγεννητική βία είναι η ενδοοικογενειακή βία- σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική- που υφίσταται μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον πρώτο χρόνο μετά τη γέννηση του παιδιού. Η συχνότητα βίας κατά την εγκυμοσύνη κυμαίνεται μεταξύ 0,9% και 20,1% όλων των κυήσεων κάθε χρόνο.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

Η κατανόηση όλων των βασικών επιπτώσεων και χαρακτηριστικών του φαινομένου σε κάθε χώρα και ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών, με:

2. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ενός κοινού θεωρητικού και λειτουργικού πλαισίου για τη μείωση του λειτουργικού χάσματος μεταξύ της τρέχουσας κατανόησης του φαινομένου και των κρίσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών και δικαιωμάτων των θυμάτων.

3. Η προσαρμογή των πρακτικών που θα αναπτυχθούν μέσω της εκπαίδευσης, προκειμένου αυτές να είναι εφικτές και εφαρμόσιμες πιλοτικά σε τοπικό επίπεδο με διεπιστημονική προσέγγιση και την πρόσθετη συνεργασία τοπικών κλινικών ή συμβουλευτικών κέντρων ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

4. Οι εταίροι του προγράμματος θα φέρουν στους δήμους την απαραίτητη πληροφόρηση, με στόχο την «ενδυνάμωση» του συστήματος, να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει την περιγεννητική βία. Τέλος, τα τοπικά σχέδια παρέμβασης θα εκδοθούν και θα επικυρωθούν με πρωτόκολλα συνεργασίας με στόχο τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του έργου σε τοπικό επίπεδο.

5. Η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία φορέων και οργανισμών αλλά και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, στην υλοποίηση σε μια στρατηγική εκστρατεία επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά και offline κανάλια.