11/11/2014
image_print

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την συμμετοχή ωφελούμενων Πράξη με τίτλο «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)», η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Καρδίτσα 11/11/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 230

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: Δήμος Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Δυτικής Θεσσαλίας, Γεωπονικός Σύλλογος Καρδίτσας, Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Καρδίτσας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ», Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ», και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας – συντονιστής εταίρος,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κατοίκους του Δήμου Καρδίτσας που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στην πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)»και συγκεκριμένα:

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Άνεργοι ωφελούμενοι:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕΔ, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Πέραν των παραπάνω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν, προκειμένου να λάβουν υψηλότερη βαθμολογία,  τα παρακάτω:

  1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.
  2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακοί τίτλοι). Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
  3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών).
  4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα για την τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας γίνονται αποδεκτές συμβάσεις, βεβαιώσεις ενσήμων και βεβαιώσεις φορέων ασφάλισης, στις οποίες φαίνεται η διάρκεια και η θέση της απασχόλησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εμφανή η θέση απασχόλησης στα παραπάνω έγγραφα , ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) όπου να δηλώνεται το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης. Προσοχή! Βεβαιώσεις εργοδοτών γίνονται δεκτές, μόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε φορείς του Δημοσίου. Οι βεβαιώσεις εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από βεβαιώσεις ενσήμων του ΙΚΑ.

Σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών από το εξωτερικό, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εφόσον προσκομίζονται μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται από Τετάρτη 12/11/2014 έως και Τρίτη 18/11/2014 ώρες 10:00-14:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση:

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση: Σταμούλη 9, 43100 Καρδίτσα
Πρόσωπο επικοινωνίας: Καραγεώργου Κωνσταντινιά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2441075141 και 2441077122

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»
ΣΤΑΜΟΥΛΗ 9, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΥΠΟΨΗ:  Καραγεώργου Κωνσταντινιάς

Προσοχή: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση  Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Η  Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηρία Μπακαλάκου


Για να δείτε τα σχετικά αρχεία πατήστε εδώ:


Πρόσκληση ωφελουμένων Πράξης "ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ"
Αίτηση ωφελουμένων pdf
Αίτηση ωφειλουμένων doc