21/12/2022
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50799
20/12/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 33927

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

Το με αριθμ. Πρωτ.33719/16-12-2022 πρωτογενές αίτημα

Την απόφαση Δημάρχου (έγκριση πολυετούς δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για το έτος 2023) με αρ.πρωτ.33257/14-12-2022

Την βεβαίωση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)

Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.978,00 ευρώ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.0002 και cpv:85147000-1.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 27/12/2022 ημ. Τρίτη και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797-795 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών (σημείωση: τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θεωρείται ότι είναι όμοια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητά για την συγκεκριμένη παροχή ο Δήμος και γίνονται αποδεκτά με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση) και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της ΠΑΡΟΧΗΣ και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε: εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Τίτλοι σπουδών που θα εμφαίνουν την ειδικότητά τους

Η προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές της οικονομικής προσφοράς τους.

Η παροχή θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Η κατακύρωση της θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης δύνανται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, όπως ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά δικ. φερεγγυότητας κλπ.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα