03/09/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50799
2/9/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 14399

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΟΥΜΑΚΗ)» για το έτος 2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.661,79€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 10-6274.0002 και cpv: 90921000-9 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 7/9/2020 ημ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπου θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τόσο οι τιμές μονάδας, όσο και τα σύνολα των αντίστοιχων εργασιών ακολουθώντας τον πρότυπο πίνακα και όχι τιμές κατ’ αποκοπή. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τα τεχνικά στοιχεία των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Τα σκευάσματα μπορεί να αναφέρονται σε ξεχωριστό έντυπο.

Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της υπηρεσίας

2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις παροχές ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες και τις ανάγκες του.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον τα απαραίτητα βάσει νομοθεσίας δικαιολογητικά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σχετικά έγγραφα