04/01/2022
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Email: skoura@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50799, 24413 50797
31/12/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 24447

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ TABLET» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % σε βάρος του Κ.Α. 60-7134.0003 και με cpv: 30213100-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  « ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ TABLET »

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 07/1/2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797  σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα

Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και  Ι.Κ.Ε.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  2011/36/ΕΕ,  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός  διαχειριστή.

 Η υπηρεσία  θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της υπηρεσίας.

Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Η συγκεκριμένη προμήθεια παροχή έχει προβλεφθεί να  επεκταθεί και εντός του έτους 2022.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους  κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση  Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας.

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα