08/04/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
Πληροφορίες:
Email: tmimaprasinou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54 212, 24410 76000
8/4/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5607

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» έτους 2021 για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»)

το αργότερο έως την Τρίτη 13.4.2021 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.τηλ:24413 50727, email:protokolo@dimoskarditsas.gov.gr

Επίσης σας ενημερώνουμε πως μαζί με το έντυπο της οικονομικής σας προσφοράς, θα πρέπει να προσκομίσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Όσα εξ’ αυτών δεν σας αφορούν παρακαλώ μην τα λαμβάνετε υπόψη.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Προκειμένου για την παραλαβή των σχετικών προδιαγραφών και κάθε άλλη πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ:

24413 50854 (Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου) & 24413 50739

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ