26/06/2020
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Email: skoura@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50799, 24413 50797
25/6/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9566

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΡΟΜΑ» ΕΤΟΥΣ 2020) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για τις παραπάνω δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 5.848,30€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% ,13% και 24% σε βάρος των Κ.Α. 70.03-6631.0005 & 60-6681.0004 και με cpv: 33600000-6

Αναλυτικά οι προμήθειες έχουν ως εξής:

1. Πρόγραμμα :«Βοήθεια στο σπίτι» ποσό 4.897,37€ με ΦΠΑ 6%13% & 24%

2. Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα στήριξης ΡΟΜΑ με ποσό 950,93€ με ΦΠΑ 6%13% & 24%

Γιά την προμήθεια :

(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ« ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ» προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα

Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της ΚΑΘΕ προμήθειας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά, είτε για τις δυο, είτε για τη μια προμήθεια.

Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το φπα που προκύπτει.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σχετικά έγγραφα