20/05/2019

Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας

image_print

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 η προμήθεια με τίτλο “Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας έτους 2019-2020”.

Σχετικά έγγραφα