24/10/2017
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα, 24-10-2017
Αρ. Πρωτ.: 18944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης σε κοινοχρήστους διαμορφωμένους χώρους», εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α.)

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2441354802, Fax: 2441354804, email: babis.tsilikas@dimoskarditsas.gov.gr, url: www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Χαράλαμπος Τσιλίκας, τηλ.: 2441354880.
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: 45232121-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης).
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Τίτλος έργου: Εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης σε κοινοχρήστους διαμορφωμένους χώρους, Κατηγορίες έργου: Υδραυλικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικά, Προϋπολογισμός έργου: 70.000,00 € (56.451,61 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.548,39 €).
 8. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες χωματουργικές [κοινό αντικείμενο Υδραυλικών και Πρασίνου] 7.147,32 € και αρδευτικών δικτύων [κοινό αντικείμενο Υδραυλικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών: δίκτυα υπό πίεση] 48.819.43 € (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα), αναθεώρηση 484,86 € και Φ.Π.Α. 13.548,39 €.
 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικών τάξη Α1 και άνω ή Πρασίνου τάξη Α1 και άνω ή Υδραυλικών – Ηλεκτρομηχανολογικών (σε Κοινοπραξία) τάξεις Α1 και άνω ή Πρασίνου – Ηλεκτρομηχανολογικών (σε Κοινοπραξία) τάξεις Α1 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.129 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 9-06-2018.
 12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός.
 13. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.
 14. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 15. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης).
 16. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00.
 17. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω.
 18. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
 19. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 20. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
 21. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
 22. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αλεξάκος Φώτιος