19/03/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, vpitsa@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50895, 24413 50799
16/3/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4050

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 4049/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

εκτιμώμενης αξίας (820,95€ χωρίς ΦΠΑ)  τελικού συνόλου με ΦΠΑ 13%: 188.507,67

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας
Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1
Τ.Κ.: 43131
Κωδικός NUTS: EL 611
Τηλέφωνο: 2441350795-799-797
Fax:2441350721
email: vpitsa@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr
url:www.dimoskarditsas.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ Β., ΣΚΟΥΡΑ Κ., ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ Γ.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί.
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κωδικός CPV:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ              CPV :  15800000-6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                  CPV :  15100000-9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤ/ΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ   CPV :  15500000-3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ                      CPV :  15300000-1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧ/ΚΗΣ    CPV :  15810000-9

Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

 Προϋπολογισμός :  καθαρό ποσό  166.820,95 (με Φ.Π.Α. 13% ποσού 21.686,72).

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται μέχρι τις 31/12/2021. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης, έως και τρεις μήνες μετά.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης ή για συγκεκριμένες ομάδες ή για μεμονωμένα είδη. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 336,42 για το σύνολο του διαγωνισμού. Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, θα πρέπει να γίνει ο ανάλογος υπολογισμός της εγγυητικής συμμετοχής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα-είδη.  Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα-είδη.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 4049/2021 διακήρυξη .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/03/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα (8) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύτηκε στο portal του ΚΗΜΔΗΣ την 18/03/2021.

Προδικαστικές προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ και Τακτικά Έσοδα. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε:  60-6481.0004 -70.05-6481.0001- 15-6481.0002- 60-6699.0008- 10-6063.0001- 15-6063.0002-  20-6063.0001-30-6063.0001- 35-6063.0001- 70.05-6063.0001- 50-6063.0001- 70.04-6063.0001

του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 στο δήμο Καρδίτσας.

Οι ποσότητες τροφίμων που αφορούν το ΔΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6061.01 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021.

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

 Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα