07/04/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: , ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54872
31/3/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διεθνούς ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΑΞΙΑΣ 659.680,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

5019/2021 Διακήρυξη

Αξία χωρίς ΦΠΑ 532.000,00€ ,πλέον ΦΠΑ 24% 127.680,00€

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Αρτεσιανού , Τ.Κ.: 43131, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο:2441354872-877,Fax:2441354804,email: kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr, url:www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Κων/νος Λάππας, Αλέξανδρος Λάππας.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί. Αφορά την διακήρυξη με αριθμό 5019

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Κωδικός CPV:  34144512-0

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΞΙΑΣ 659.680,00€ Συμπερ/νου του ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός : 532.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 127.680,00€) τελικού συνόλου: 659.680,00€.

Η σύμβαση αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ. ΑΡ. CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€)

ΦΠΑ 24%

(€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€) ΜΕ ΦΠΑ

Απορριμματοφόρο όχημα χωρ. 8 Κ.Μ

34144512-0

1

115.000,00

27.600,00

142.600,00

Απορριμματοφόρο όχημα χωρ. 12 Κ.Μ

34144512-0

2

250.000,00

( 125.000,00 ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ)

60.000,00

310.000,00

Απορριμματοφόρο όχημα χωρ. 14 Κ.Μ με γερανό οροφής

34144512-0

1

167.000,00

40.080,00

207.080,00

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης ή για συγκεκριμένες ομάδες πάντοτε στο σύνολο, όμως των ειδών κάθε ομάδας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού του κάθε επιμέρους τμήματος της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α , στο οποίο θα συμμετέχει, ήτοι :

για το ΤΜΗΜΑ 1 , ποσό εγγυητικής = 1.150,00 €.

για το ΤΜΗΜΑ 2 , ποσό εγγυητικής = 2.500,00 €.

για το ΤΜΗΜΑ 3 , ποσό εγγυητικής = 1.670,00 €.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 5019/2021 διακήρυξη.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/05/2021 , και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα αποσταλθεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ 3 του 4412/2016).

Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) μέσω της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ, σύμφωνα με την Αριθμ. 50125/06-08-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) .

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους οικείους κωδικούς του δήμου Καρδίτσας : Τον Κ.Α. 64-7131.002

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα