14/07/2023
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου
Πληροφορίες: ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Email: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50808
14/7/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 20348

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
ΑΞΙΑΣ 140.206,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (20347/2023 διακήρυξη)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας
Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1
Τ.Κ.: 43131
Κωδικός NUTS: EL 611
Τηλέφωνο: 2441350808
email: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
url: www.dimoskarditsas.gov.gr

1. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΖΕΛΛΟΥ
2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί προμηθειών. Αφορά την διακήρυξη με αριθμό 20347./2023
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
5. Κωδικός CPV: 34430000-0
6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
7. Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8. Προϋπολογισμός προμήθειας: 113.070,00 € (πλέον Φ.Π.Α 27.136,80 €), τελικό σύνολο: 140.206,80 €.
9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης υπό σωρευτικές προϋποθέσεις.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης ή για συγκεκριμένες ομάδες πάντοτε στο σύνολο, όμως των ειδών κάθε ομάδας. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.261,40 € για το σύνολο του διαγωνισμού.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός.
12. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.
13. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 20347/2023 διακήρυξη .
14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
15. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 .
16. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, σε πρωτότυπη μορφή.
17. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/08/2023, και ώρα ΑΠΟ 10:00. π.μ..
18. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
19. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδικός ΟΠΣ: 5063422, (140.206,80 €). Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.Ε. 64-7341.0035 του Δήμου Καρδίτσας.
20. Προδικαστικές προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.
21. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα