03/01/2020
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50799
27/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 24091

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διεθνούς ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ 612.396,13€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»,

εκτιμώμενης αξίας 493.867,85€ (πλέον Φ.Π.Α. 118.528,28€) τελικού συνόλου: 612.396,13€

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Αρτεσιανού , Τ.Κ.: 43131, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο:2441350797-799,Fax:2441350721,email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, url:www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί. Αφορά την διακήρυξη με αριθμό 24090

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

5. Κωδικός CPV:  09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09210000-4

6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

7. Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ 612.396,13€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020

8. Προϋπολογισμός : 493.867,85€ (πλέον Φ.Π.Α 118.528,28€) τελικού συνόλου: 612.396,13€.

9. Η σύμβαση αναλύεται ως εξής:

α/α

Είδος

Κωδ. Αρ. Cpv

Ποσότητες

TIMH

Καθαρή αξία

φ.π.α.

Συνολική αξία

1

Πετρέλαιο θέρμανσης  09135100-5

222.000,00

0,9300 €

206.460,00

49.550,40

256.010,40

2

Πετρέλαιο κίνησης  09134100-8

188.000,00

1,1500 €

216.200,00

51.888,00

268.088,00

3

Βενζίνη αμόλυβδη  09132100-4

18.000,00

1,3100 €

23.580,00

5.659,20

29.239,20

4

Λιπαντικά

09210000-4

47.627,85

11.430,68

59.058,53

493.867,85

118.528,28

612.396,13

10. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται μέχρι τις 31/12/2020. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης έως και τρεις μήνες μετά.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης ή για συγκεκριμένες ομάδες πάντοτε στο σύνολο, όμως των ειδών κάθε ομάδας. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.877,36€ για το σύνολο του διαγωνισμού. Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, θα πρέπει να γίνει ο ανάλογος υπολογισμός της εγγυητικής συμμετοχής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός.

13. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

14. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 24090/2019 διακήρυξη .

15. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.

16. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μμ.

17. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

18. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/02/2020 Φεβρουαρίου 2019, 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

19. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

20. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα αποσταλθεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ 3 του 4412/2016).

21. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

22. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ και Τακτικά Έσοδα.

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους οικείους κωδικούς του δήμου Καρδίτσας και του ΔΟΠΑΚ που περιγράφονται κατωτέρω: Τους Κ.Α.Ε.10-6641.0001, 20-6641.0001, 30-6641.0001, 35-6641.0001, 70.03-6641.0001,0002,0003 και επόμενους για τα καύσιμα κίνησης και

τους Κ.Α.Ε. 10.6643.0001, 20.6643.0001, 60-6643.0005, 70.05-6643.0001 και 60-6643.0001,0002,0003,0004 επόμενους (για το πετρέλαιο θέρμανσης) του δήμου Καρδίτσας.

Οι ποσότητες που αφορούν θα βαρύνουν τα λιπαντικά τους Κ.Α.Ε. 20.6641.0002, 30.6641.0002, 35.6641.0002 του δήμου Καρδίτσας.

Οι ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα ΔΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6641, 15-6643 και 15-6643.01.

Οι ποσότητες που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης θα βαρύνουν τις πιστώσεις για τις λειτουργικές τους δαπάνες.

23. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

 

Σχετικά έγγραφα