02/03/2021
image_print

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει για το έτος 2021 διαγωνισμό που αφορά την επιλογή Καρδιτσιωτών επιστημόνων που έχουν διακριθεί για το επιστημονικό τους έργο, στους οποίους θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν θα χρηματοδοτηθούν από το Κληροδότημα Βαλταδώρου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας το έτος 1985 με τις διαθήκες των αδελφών Αντώνιου και Θεοδώρας Βαλταδώρου. Στις εν λόγω διαθήκες ορίζεται η απονομή βραβείων σε γεωπόνους, οικονομολόγους, νομικούς, ιστορικούς, ζωγράφους και λογοτέχνες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.

Για το έτος 2021 θα απονεμηθούν βραβεία, κατόπιν διαγωνισμού, σε Καρδιτσιώτες οικονομολόγους και ιστορικούς. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι:

Να κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.

Για την κατηγορία των οικονομολόγων να διαθέτουν πτυχίο Οικονομολόγου – Λογιστή από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για την κατηγορία των ιστορικών να διαθέτουν πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών. Πέραν τούτου, μέσω του διαγωνισμού, ο Δήμος Καρδίτσας αποβλέπει στην κινητοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής μας, με στόχο την ανάδειξη και δημοσιοποίηση καινοτόμων ιδεών, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι οικονομολόγοι καλούνται να διαγωνιστούν στη συγγραφή πρότασης με θέμα :

«Ανάπτυξη ιδεών και προτάσεων που αφορούν στη συμβολή στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την έκταση των αναμενόμενων θετικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία».

Εκτιμάται ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα βοηθήσει στην ανάδειξη και συγκέντρωση καινοτόμων ιδεών και επιστημονικών προτάσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης της οικονομίας του Δήμου Καρδίτσας.

Για τους παραπάνω λόγους, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να αναπτύξουν ιδέες και επιστημονικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν πρακτική εφαρμογή στην περιοχή της Καρδίτσας. Οι ιδέες και επιστημονικές προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Καρδίτσας και να βοηθούν στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας, ιδίως μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή και την πανδημία του Covid-19.

Οι τομείς και οι εφαρμογές των καινοτόμων ιδεών και επιστημονικών προτάσεων μπορούν ενδεικτικά να αφορούν:

– Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας μέσω της μεταποίησης, τυποποίησης και της πιστοποίησης τοπικών προϊόντων, της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της διαφοροποίησης της παραγωγής προς προϊόντα με υψηλή ζήτηση.

– Στην προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας.

– Στην ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης και στην ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών – clusters.

– Στη βελτίωση των τρόπων διάθεσης των τοπικών προϊόντων στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά.

– Στην δημιουργία ενός ισχυρού Brandname της περιοχής.

– Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάδειξη δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

– Στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής και των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

– Στην ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής για την ανάδειξη και προβολή της περιοχής και των τοπικών προϊόντων της.

– Στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους στο

πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 στον 2ο όροφο και θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει

  1. Την γραπτή εργασία – πρόταση, μεγέθους 30- 60 δακτυλογραφημένων σελίδων.
  2. Το πτυχίο Οικονομολόγου – Λογιστή (ΠΕ ή ΤΕ).
  3. Ένα βιογραφικό σημείωμα.
  4. Ένα αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9. Αν ο υποψήφιος διαμένει στο σπίτι των γονιών, ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το Ε9 ώστε να αποδεικνύεται η κατοικία και μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει με τους γονείς του).

Τα βασικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων είναι:

– Η ωριμότητα και πρωτοτυπία της εργασίας ή της πρότασης.

– Η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής αξιοποίησής της. Επισημαίνεται ότι, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων.

– Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων. Οι τρείς (3) καλύτερες προτάσεις που θα βραβευθούν θα παρουσιασθούν από τους συντάκτες τους στην εκδήλωση απονομής των βραβείων.

Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 1.000 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 800 ευρώ. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται παρά μόνο αν ζητηθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών. Πέραν τούτου, μέσω του διαγωνισμού, ο Δήμος Καρδίτσας αποβλέπει στην κινητοποίηση του επιστημονικού προσωπικού με ειδικότητα ιστορικού – αρχαιολόγου, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων της πόλης της Καρδίτσας. Οι ιστορικοί καλούνται να διαγωνιστούν στη συγγραφή μελέτης με θέμα :

«Η ιστορία σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων της πόλης μας»,

που συμπορεύονται με την ιστορία του τόπου μας. Μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα κτήρια για να αναπτύξουν.

Στην Καρδίτσα σήμερα έχουν απομείνει σημαντικά αριστουργήματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και στυλ, που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν κοσμώντας τον αστικό ιστό με μοναδικές πινελιές. Κτήρια που μπορεί να κρύβουν ιστορίες και γεγονότα που αφηγούνται πρόθυμα σε εκείνον που θα τα ανακαλύψει. Με την ευκαιρία του διαγωνισμού η ιστορία και κάθε άλλη λεπτομέρεια των κτηρίων που θα επιλεγούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θα γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό και θα αναδειχθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 στον 2ο όροφο και θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

 Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει

  1. Την γραπτή πρωτότυπη εργασία, μεγέθους 30- 60 δακτυλογραφημένων σελίδων.
  2. Το πτυχίο Ιστορικού – Αρχαιολόγου (ΠΕ).
  3. Ένα βιογραφικό σημείωμα.
  4. Ένα αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9. Αν ο υποψήφιος διαμένει στο σπίτι των γονιών, ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το Ε9 ώστε να αποδεικνύεται η κατοικία και μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει με τους γονείς του).

Τα βασικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων είναι:

– Η ωριμότητα και η πρωτοτυπία της ανάπτυξης της πρωτότυπης εργασίας.

– Το φωτογραφικό υλικό.

– Η αξιοπιστία των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν.

– Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Ιστορικών – Αρχαιολόγων και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων. Οι πιο αξιόλογες και αξιόπιστες εργασίες θα συλλεχθούν και θα εκδοθούν σε συλλεκτικό τόμο από το Δήμο Καρδίτσας.

Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 1.000 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 800 ευρώ. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι των

υποψηφίων δεν επιστρέφονται.

Ο Δήμος Καρδίτσας θα μεριμνήσει για τη συγκρότηση τριμελών επιστημονικών συμβουλευτικών Επιτροπών, μη αμειβόμενες, έργο των οποίων θα είναι η αξιολόγηση των προτάσεων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα μέλη της Επιτροπής των Βραβείων Βαλταδώρου, ως προς την έκδοση των επιτυχόντων των διαγωνισμών. Τα μέλη των δύο Επιτροπών θα προέρχονται από τους τοπικούς αντίστοιχους συλλόγους με τις κατηγορίες των διαγωνιζομένων και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής των βραβείων για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, θα λάβει υπ’ όψιν της και τα αντικειμενικά κριτήρια όπως πτυχία, βαθμός πτυχίου, δημοσιεύσεις κ.λπ..