29/05/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Υλικών Σιδήρου-Πεζοδρομίου-Ασφάλτου-Συντρήρησης και Επισκευής Κτιρίων έτους 2015».

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ: 11539/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 70.000,00  ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η  08/06/2015 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 08/06/2015 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 1.138,212 ευρώ για όλο το διαγωνισμό (2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ), χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού με κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίσης με το 2% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας των υπό προμήθεια ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2015 ( σε όσους ανατεθεί όλος ή μέρος του διαγωνισμού ). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του δήμου (ΣΑΤΑ). Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50721, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης) και στο τηλ 24413-50807 (Παρθένη Λαμπρινή) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη ή τους μειοδότες.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ 2015