Πιστοποιητικό (γέννησης, εντοπιότητας, αγαμίας (μόνο για ασφαλιστικά ταμεία), για στρατολογική χρήση, για χρήση Ο.Γ.Α., οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας ενηλίκου ή ανηλίκου, από μητρώο αρρένων, για μεταδημότευση σε άλλο Δήμο, εγγυτέρων συγγενών)

image_print

Σημείωση: ειδικά για έκδοση εγγυτέρων απαιτούνται κατά περίπτωση 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Ελλήνων μαρτύρων.

Συνημμένα έγγραφα