Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής

image_print

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1.  Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
  2.  Ληξιαρχική πράξη γάμου
  3.  Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία)
  4.  Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας