ΜΠΑΖΗ ΜΕΛΙΝΑ

image_print
m.mpazi@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών

► Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

► Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης

► Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας

► Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας

► Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες

► Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου

► Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας

► Την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας

Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας

β) Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου, ως εξής:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης