15/01/2020
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 54872
15/1/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 617

Αντικείμενο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤH ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Κωδικοί CPV:

34223330-9 Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες

39234000-1 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα με τις αντίστοιχες εκτιμώμενες αξίες:

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

Περιγραφή

Τεμάχια

Εκτιμώμενη Τιμή Μονάδας

Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Εκτιμώμενη Αξία (με ΦΠΑ)

Κλαδοτεμαχιστής

1

60.000,00

60.000,00

14.400,00

74.400,00

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή

Τεμάχια

Εκτιμώμενη Τιμή Μονάδας

Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Εκτιμώμενη Αξία (με ΦΠΑ)

Κάδος οικιακής κομποστοποίησης συνοδευόμενος από ειδικό μεταλλικό εργαλείο μεγάλου μήκους για εύκολη ανάδευση και αερισμό και σταθεροποιητή ph

500

60,00

30.000,00

7.200,00

37.200,00

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της σύμβασης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον Τμήματος.

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7341.0011 σχετική πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καρδίτσας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ27510130).

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με κωδικό MIS 5002290.

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Χρονοδιάγραμμα

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και για τα δύο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ……………..).

Επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimoskarditsas.gov.gr

Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών – Διενέργεια διαγωνισμού

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31/01/2020 και ώρα 3:00 μ.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 06/02/2020

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες οικονομικούς φορείς για διάστημα 9 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους προσφέροντες, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ξεχωριστά για κάθε Τμήμα, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: € 1.200,00

ΤΜΗΜΑ 2: € 600,00

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του προσφέροντος.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 83031 ,83184) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα