Ολοκληρώνεται στο προσεχές διάστημα ο δρόμος Παλιουρίου – Αγ. Ιωάννη

27/07/2022
image_print

Το έργο επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος

Στην Τ.Κ. Παλιουρίου βρέθηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Παν. Σβερώνη και το Γ.Γ. κ. Π. Γαλάνη. Τον Δήμαρχο και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής υποδέχθηκαν ο νυν και ο τ. πρόεδρος του χωριού κκ. Δ. Γιολδάσης και Η. Λαγός καθώς και ο κ. Δημ. Κούτχιας. Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερωθεί ο Δήμαρχος για την εξέλιξη του οδικού έργου Παλιουρίου – Ι. Μονή Αγίου Ιωάννη που υλοποιεί η Δημ. Αρχή. Το έργο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αφορά στην ασφαλτόστρωση της υπάρχουσας διανοιγμένης κοινοτικής οδού από την Τ.Κ Παλιουρίου μέχρι την Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων. Η οδός  εξυπηρετεί κοινοτικές ανάγκες (επικοινωνία κατοίκων με Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη, πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκατέρωθεν της οδού ) και συντηρείται από τον Δήμο Καρδίτσας. Ήταν αρχικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και απαιτήθηκε συμπληρωματική πίστωση 175.000 ευρώ που εξασφάλισε η δημοτική αρχή για να μπορέσει η οδός να κατασκευαστεί ολοκληρωμένη και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιούργησε ο ΙΑΝΟΣ. Μετά την επίσκεψη του ο  Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: “Βρισκόμαστε σήμερα στην κοινότητα Παλιουρίου και ειδικότερα στο δρόμο που οδηγεί στην ιστορική μονή του Αι Γιάννη. Πραγματοποιούμε εδώ ένα μεγάλο έργο επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα αλλά και ικανοποιώντας ένα σημαντικό αίτημα των κατοίκων.  Το έργο προβλέπει την διαπλάτυνση, την οριοθέτηση με κράσπεδα, την ασφαλτόστρωση και άλλα συνοδά έργα, ώστε η οδός να έχει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Το εν λόγω έργο εκτός των άλλων έρχεται να στηρίξει και τον αγροκτηνοτροφικό τομέα της περιοχής, καθώς εξυπηρετεί αρκετές αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού. Για το έργο πέραν της αρχικής πίστωσης χρειάστηκε να βρεθεί συμπληρωματική πίστωση 175.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί στο σύνολο του και να είναι άρτιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον συμπολίτη υπουργό κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον υπουργό υποδομών κ. Κ. Καραμανλή, για τη δέσμευση της πίστωσης καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα Δήμο που αξίζει να ζεις!» κατάληξε ο Δήμαρχος στη δήλωση του.

Τεχνικά στοιχεία του έργου

Οι εργασίες που εκτελούνται είναι:

– Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και η μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση .

– Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 πάχους 45 εκατ.

– Κατασκευή επιχώματος οδού , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 .

-Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ800mm , πλήρως εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα  C12/15( θα κατασκευαστούν δέκα (10) εγκάρσια σωληνωτά) .

– Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα C20/25, εκατέρωθεν της οδού.

– Την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις πάχους 0,10 μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

– Προεπάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0

– Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής ασφάλτου.

-Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους .

– Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.