02/04/2014

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο

image_print

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                                                                 Αθήνα 17 Μαρτίου 2014
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 11098
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας :  101 83
Πληροφορίες :  Θ.Φλώρος
                        Μ.Μπέριου
                        Β.Γούναρη
Τηλέφωνο :      2131361131
                         2131361144
                         2131361138
E-mail :              th.floros@ypes.gr
                         m.mperiou@ypes.gr
                         b.gounari@ypes.gr


ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.

'Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (Α΄43).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 2 και 48 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012 "Κωδικοποίηση σ'ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών" (Α΄57).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3870/2010 (A΄138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
  4. Την ανάγκη καθορισμού των ωρών λειτουργίας και του βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και άλλων λεπτομερειών, απαραιτήτων για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
  5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας και το βαθμό έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2014 καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
1. – Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών, επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις παρακάτω ώρες:
α) Από 19.00 – 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ημέρα.
β) Από 11.00-13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.
γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και
δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.
2.- Τις παραπάνω ώρες, επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της προηγουμένης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.
3.- Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τους συνδυασμούς σε χώρους που θα παραχωρηθούν σ' αυτούς από τους δήμους, έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
4.- Απαγορεύεται απολύτως, η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχημάτα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας ή σχολεία.
5.- Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.
6.- Απαγορεύεται εντελώς η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής από εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών κατά την παραμονή και την ημέρα των εκλογών.
7.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014 η προεκλογική περίοδος για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών αρχίζει με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, για τον ορισμό ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
                                                                                                                         ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΡΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Κ.Α.Α./Δ.Γ.Α.-1ο Τμήμα
2. κκ. Γεν. Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3. κκ. Περιφερειάρχες
4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες – Εδρες τους
5. κκ. Δημάρχους
6. Δήμους της Χώρας
7. Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για την δημοσίευση)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείo κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγραμμάτων
5. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
6. Δ.νση Εκλογών (2 αντίγραφα)