Η Καρδίτσα αποκτά «Πράσινο Σημείο» Διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων

29/05/2020
image_print

Η Δημοτική Αρχή υπέβαλε το σχετικό φάκελο – «Προτεραιότητα μας η προστασία του περιβάλλοντος και η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων» λέει ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος

Μια μεγάλη παρέμβαση, στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της διαχείρισης απορριμμάτων και βιοαποβλήτων κάνει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Ειδικότερα η Δημοτική Αρχή υπέβαλε, από τους πρώτους σε επίπεδο Θεσσαλίας, προς την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, μια πολύ αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου (Π.Σ.). Η κατάθεση της πρότασης έγινε μετά από Μαραθώνια προσπάθεια των στελεχών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου. Ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος μετά την ολοκλήρωση και την κατάθεση της πρότασης, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση που κάνουμε στον τομέα των απορριμμάτων και των βιοαποβλήτων με πολύ θετικά αποτελέσματα και στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ένα μεγάλο σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό 2,4 εκ. Ευρώ που με την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του, θα δρομολογήσει σειρά θετικών εξελίξεων. Αυτές οι θετικές εξελίξεις σχετίζονται με την διαχείριση και αξιοποίηση βιοαποβλήτων από σπίτια και καταστήματα, όσο και από άλλου είδους άχρηστα αντικείμενα, που μέχρι στιγμής συχνά εγκαταλείπονται σε τυχαία σημεία δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης είτε απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Επίσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πράσινου Σημείου θα δημιουργηθούν και ευκαιρίες απασχόλησης. Θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία της Δ/νσης Προγραμματισμού που με υπέρμετρη προσπάθεια κατάφερε να ολοκληρώσει έγκαιρα την πρόταση και να προχωρήσει στην υποβολή της. Θεωρώ ότι η άριστη συνεργασία που έχουμε με τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό και με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, θα φέρει θετικά αποτελέσματα ως προς την έγκριση της πρότασης» κατέληξε ο Δήμαρχος. Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί σε έκταση 6,7 στρεμμάτων στα αγροτεμάχια με αριθμό 491 και 492 του Αναδασμού Καρδίτσας 1968, δίπλα στον λειτουργούντα Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καρδίτσας.

Τι είναι το «Πράσινο Σημείο»

Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Το κεντρικό ΠΣ Καρδίτσας θα εξυπηρετεί κύρια την πόλη της Καρδίτσας και κοντινούς οικισμούς. Θα έχει αποθηκευτική ικανότητα 150 τόνους και θα μπορεί να δέχεται έως και 1.800 τόνους υλικών/έτος.

Οι κύριες ωφέλειες σχετίζονται με την περιβαλλοντική διάσταση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες, η οποία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και στις υπόλοιπες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων. Τα πράσινα σημεία αποβλέπουν στην προώθηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, διότι συμβάλουν: – στην ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων και εκτροπή των αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, κατ’ επέκταση στη μείωση/αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ στο κοινωνικό σύνολο. – στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς, που συνεπάγεται όφελος στο κοινωνικό σύνολο.

Βασικοί στόχοι της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και της οικιακής κομποστοποίησης είναι:

– η εκτροπή ποσοτήτων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή.

– η αξιοποίηση των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων γα την παραγωγή κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, οργανικό λίπασμα, υπόστρωμα καλλιεργειών κλπ.

– η μείωση του κόστους συλλογής λόγω της οικιακής κομποστοποίησης.

Το κεντρικό ΠΣ Καρδίτσας θα εξυπηρετεί κύρια την πόλη των Καρδίτσας και κοντινούς οικισμούς, σε ένα συνολικό πληθυσμό των 43.590 κατοίκων.

Το δίκτυο ΔσΠ βιοαποβλήτων θα εξυπηρετεί σε 1η φάση τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης της Καρδίτσας, σε ένα πληθυσμό της τάξης των 33.860 κατοίκων και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί το 60% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου, το 88% του πληθυσμού της πόλης και το 72% της έκτασής της.

Θα διανεμηθούν κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε 500 νοικοκυριά, περί το 2,3% του Δήμου, δηλαδή σε έναν πληθυσμό άνω των 1.300 κατοίκων.

Επιπλέον, το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μπορεί να επωφεληθεί από τις συγκεκριμένες δράσεις από τη μείωση των τελών που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), τα οποία προσδιορίζονται σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή και τα συνολικά ποσοστά ανακύκλωσης του Δήμου.

Η δημιουργία του κεντρικού ΠΣ Δ. Καρδίτσας περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιριακών έργων και έργων υποδομής, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του, όπως αποθηκευτικά μέσα και εξοπλισμό διαχείρισης των υλικών και τη σύνδεσή του ΠΣ με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.