Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρδίτσας

image_print

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:
1. Στρατηγικό Σχέδιο.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Ο Δήμος Καρδίτσας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 -2019. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 271/2016 απόφασή του ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2014–2019, ενώ με την αριθ. 272/2016 απόφασή του ενέκρινε την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.