02/07/2014

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης έτους 2014

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ:16529/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (2ΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ )»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι:

 Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ( ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ & ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ  2014 2ος τακτικός διαγωνισμός».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 30.000,00€ ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η  08/07/2014 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 08/07/2014  και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 1.500,00 ευρώ για όλο το διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού (με προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής  1.500,00€). Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2014. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης που θα υπογραφεί από την πλευρά το δήμου.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax: 24413-50711, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης ) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ